Het logo van de Historische Kring Baerne met het oude tolhuis

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Algemene Ledenvergadering
Dinsdag, 21 Maart 2023, 20:00

De vergadering zal worden gehouden in de Herberg van Paulus, Stationsweg 16 te Baarn. Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de pagina Over Ons - Vereniging

20.00 Opening door de voorzitter van de Historische Kring Baerne
20.05 Algemene ledenvergadering
21.00 Lezing: ‘Sprinkgermanen en Stinkstankmannetjes’ door Frits Booy.

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 maart 2022 en 12 april 2022

 4. Jaarverslag 2022

 5. Financieel jaarverslag 2022

 6. Verslag kascontrolecommissie

  Décharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid

 7. Benoeming kascontrolecommissie 2023

 8. Bestuursmutaties

Aftredend en niet herkiesbaar: Aftredend en herkiesbaar: Aftredend en niet herkiesbaar:

Jan Baerends, voorzitter Taco Hofstra
Thea Kruidenier

Het bestuur draagt Petra Spigt voor als voorzitter van de Historische Kring Baerne.
Het bestuur stelt voor om Taco Hofstra te benoemen voor een nieuwe periode van 3 jaar.

Er zijn nu 2 vacatures: een vacature voor een Algemeen Bestuurslid met als portefeuille vrijwilligersbeleid en ledenwerving en een bestuurslid met als portefeuille organisatie lezingen.

Kandidaten kunnen -met ondersteuning van tenminste vijf leden- tot uiterlijk 14 maart a.s. schriftelijk worden aangemeld bij ondergetekende, postbus 326, 3740 AH Baarn.

 1. Wisseling bestuurshamer

 2. Begroting 2023

 3. Verhoging contributie per 01-01-2024 met €1,-.

 4. Activiteitenkalender 2023

 5. Rondvraag

 6. Sluiting.

Na de pauze zal Frits Booy een lezing houden over anti-oorlogspropaganda in kinderliteratuur tijdens de oorlogsjaren, getiteld ‘Sprinkgermanen en Stinkstankmannetjes’.

Locatie Herberg